Disclaimer

Platform C besteedt erg veel aandacht aan de informatie op haar websites. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kun je dan ook geen rechten ontlenen. Platform C sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

 

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van jou, de bezoeker van deze site. Platform C staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

 

Platform C behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Platform C.