Raad van Toezicht

Platform C kent een Raad-van-Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie leden, die door de Raad zelf worden benoemd. Leden worden openbaar geworven naar een tevoren vastgelegd profiel. Zij worden steeds benoemd voor 3 jaar en kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd. De leden van de Raad zijn onbezoldigd. De verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en in een afzonderlijk reglement.

Leden

Samenstelling Raad van Toezicht Platform C per 10 december 2019:

Mevrouw M.C.J. (Maureen) Bal-Schröder, voorzitter
jurist te Zandvoort

Mevrouw E.C.J. (Erna) Versteegden, vice-voorzitter,
managementconsultant te Amsterdam

De heer M.E. (Max) Amson
notaris te Amstelveen

De heer W.P. (Wha Ping) Chen
zelfstandig adviseur (finance) te Amstelveen

De heer P. (Pim), Keijzer
zelfstandig adviseur (human resources) te Amstelveen